torsdag 2 augusti 2012

Branschförening eller inte...?

Under våren har arbetet med att utreda behovet av en branschförening för tolk- och översättningsföretag i Sverige fortsatt. Diskussionen tog sin början under våren 2011, då bland annat SFÖ (Sveriges Facköversättarförening) under sitt årsmöte tog upp frågan om eventuell uteslutning av företagsmedlemmar. Denna debatt låg också till grund för att arrangera Nordic Translation Industry Forum i Malmö på hösten.

På initiativ från ett par tolkföretag och med stöd av Almega har nu en interimsstyrelse tillsatts med representanter från svenska tolk-, teckentolk- och översättningsföretag. Syftet med den nya förening ska bland annat vara att verka för upprätthållandet av hög standard samt hög etik inom branschen. Dessutom ska föreningen genom information till allmänheten, företag och myndigheter ge en vidgad kunskap om branschen och dess betydelse.

Styrelsen har fått i uppdrag att under perioden fram till ett planerat årsmöte ta fram förslag på stadgar och utvärdera om de tre intressegrupperna kan förenas i en gemensam branschorganisation. Ambitionen är att till årsmötet samla hela branschen kring de frågor som berör och är väsentliga för en fortsatt sund tillväxt.

Nästa möte äger rum i slutet av augusti.

I styrelsen ingår representanter för Transcom, Lingua Communication, Adman 100 Språk, Translator Scandinavia, Semantix, Space 360, TSP och Språkservice.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar